Logo unijne

Gospodarstwo „Lasochów” z sie­dzi­bą w Ok­sie ist­nie­je od 2001 ro­ku. Przez po­nad 15 lat swo­jej obec­no­ści na pol­skim ryn­ku zdą­ży­ło wy­ro­bić so­bie za­słu­żo­ną opi­nię rze­tel­ne­go pro­du­cen­ta wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­tu, ja­kim jest Karp z Ok­sy. Miesz­kań­cy oko­licz­nych wsi oraz da­lej po­ło­żo­nych miast: Kielc, Ślą­ska, Czę­sto­cho­wy czy Kra­ko­wa, zdą­ży­li już prze­ko­nać się do wa­lo­rów sma­ko­wych kar­pia wy­ho­do­wa­ne­go w Ok­sie. Okres Bo­że­go Na­ro­dze­nia jest wskaź­ni­kiem po­pu­lar­no­ści na­sze­go pro­duk­tu: mi­mo cią­głe­go wzro­stu pro­duk­cji ma­my trud­no­ści z po­kry­ciem za­po­trze­bo­wa­nia ryn­ku.

Dy­na­micz­ny roz­wój na­sze­go Go­spo­dar­stwa zna­lazł swój wy­raz w uru­cho­mie­niu w 2012 ro­ku prze­twór­ni, dzię­ki któ­rej roz­sze­rzy­li­śmy swo­ją ofer­tę o ry­by świe­że na lo­dzie oraz ry­by wę­dzo­ne, a w 2018 r. za­owo­co­wał utwo­rze­niem wy­lę­gar­ni, zwięk­sza­ją­cej na­szą efek­tyw­ność w pro­duk­cji ma­te­ria­łu za­ry­bie­nio­we­go.

Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w ra­mach dzia­ła­nia 2.5. Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go „Ry­bac­two i Mo­rze” pt. „Wspar­cie wy­ko­rzy­sta­nia tra­dy­cyj­nych i przy­ja­znych śro­do­wi­sku prak­tyk i tech­nik w cho­wie i ho­dow­li ryb w obiek­tach sta­wo­wych”. Ce­lem ope­ra­cji jest „Pro­mo­wa­nie akwa­kul­tu­ry o wy­so­kim po­zio­mie ochro­ny śro­do­wi­ska oraz pro­mo­wa­nie zdro­wia i do­bro­sta­nu zwie­rząt oraz zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa pu­blicz­ne­go”.

Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w ra­mach dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia „Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i od­na­wial­ne źró­dła ener­gii”, o któ­rych mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. k roz­po­rzą­dze­nia nr 508/2014, w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”, na re­ali­za­cję ope­ra­cji, o któ­rych mo­wa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku. Ce­lem ope­ra­cji jest „Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry”. Ty­tuł ope­ra­cji „Za­kup i mon­taż pa­ne­li fo­to­wol­ta­icz­nych dla elek­trow­ni fo­to­wol­ta­icz­nej o mo­cy 80 kW w La­so­cho­wie”. Pla­no­wa­ne efek­ty: wskaź­nik re­ali­za­cji ce­lu ope­ra­cji net­to 184,40 tys. zł. War­tość ope­ra­cji net­to – 437 634,14 zł. Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to –164 112,80 zł.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

  • W 2015 ro­ku wpro­wa­dzi­li­śmy sys­tem za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści zgod­nie z nor­mą PN-EN ISO 22000:2006 w za­kre­sie ho­dow­li ryb, w szcze­gól­no­ści kar­pia (cer­ty­fi­kat nr re­je­stra­cyj­ny PL-PNG-078/22000/15)

Na­sze suk­ce­sy to re­zul­tat nie tyl­ko wła­ści­wie pro­wa­dzo­nej ho­dow­li, opar­tej na zbo­żach po­cho­dzą­cych z wła­snych upraw, ale tak­że szcze­gól­nych uwa­run­ko­wań śro­do­wi­sko­wych, z któ­rych sły­nie do­li­na Bia­łej Ni­dy. Dwa spo­śród trzech na­szych obiek­tów sta­wo­wych po­łoż­ne są w ob­sza­rze NATURA 2000, wszyst­kie zaś znaj­du­ją się w obrę­bie Włosz­czow­sko-Ję­drze­jow­skie­go Ob­sza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu. Kry­sta­licz­nie czy­sta wo­da i wol­ne od za­nie­czysz­czeń po­wie­trze to pod­sta­wa eko­lo­gicz­ne­go cho­wu ryb pro­wa­dzo­ne­go w na­szym Go­spo­dar­stwie.

Do­dać na­le­ży, że pro­wa­dzo­na przez nas dzia­łal­ność ma nie tyl­ko eko­lo­gicz­ny, ale i tra­dy­cyj­ny cha­rak­ter, sta­no­wiąc kon­ty­nu­ację wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji ho­dow­li ryb na ob­sza­rze dzi­siej­sze­go po­wia­tu ję­drze­jow­skie­go, za­po­cząt­ko­wa­nej w XVI wie­ku przez Mi­ko­ła­ja Re­ja z Na­gło­wic.

Wy­żej przed­sta­wio­ne fak­ty świad­czą na ko­rzyść te­zy, że jest to kon­ty­nu­acja na­der uda­na...

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na re­mont sta­wów obiek­tu sta­wo­we­go Ma­ria­nów (gmi­na Na­gło­wi­ce, po­wiat ję­drze­jow­ski) po­le­ga­ją­cy na wy­mia­nie znisz­czo­nych mni­chów drew­nia­nych i za­sta­wek na be­to­no­we, wy­ko­na­nie nie­zbęd­nych ro­bót ziem­nych na sta­wach i wo­kół wy­mie­nia­nych mni­chów oraz do­ko­na­nia prze­ci­nek i wy­ci­nek za­ro­śli i trzci­ny. Szcze­gó­ły w za­łącz­ni­ku.
Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: Szczegóły w załącznikach.
Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: Szczegóły w załącznikach.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2019)