Gospodarstwo „Lasochów” z sie­dzi­bą w Ok­sie ist­nie­je od 2001 ro­ku. Przez po­nad 15 lat swo­jej obec­no­ści na pol­skim ryn­ku zdą­ży­ło wy­ro­bić so­bie za­słu­żo­ną opi­nię rze­tel­ne­go pro­du­cen­ta wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­tu, ja­kim jest Karp z Ok­sy. Miesz­kań­cy oko­licz­nych wsi oraz da­lej po­ło­żo­nych miast: Kielc, Ślą­ska, Czę­sto­cho­wy czy Kra­ko­wa, zdą­ży­li już prze­ko­nać się do wa­lo­rów sma­ko­wych kar­pia wy­ho­do­wa­ne­go w Ok­sie. Okres Bo­że­go Na­ro­dze­nia jest wskaź­ni­kiem po­pu­lar­no­ści na­sze­go pro­duk­tu: mi­mo cią­głe­go wzro­stu pro­duk­cji ma­my trud­no­ści z po­kry­ciem za­po­trze­bo­wa­nia ryn­ku.

Dy­na­micz­ny roz­wój na­sze­go Go­spo­dar­stwa zna­lazł swój wy­raz w uru­cho­mie­niu w 2012 ro­ku prze­twór­ni, dzię­ki któ­rej roz­sze­rzy­li­śmy swo­ją ofer­tę o ry­by świe­że na lo­dzie oraz ry­by wę­dzo­ne, a w 2018 r. za­owo­co­wał utwo­rze­niem wy­lę­gar­ni, zwięk­sza­ją­cej na­szą efek­tyw­ność w pro­duk­cji ma­te­ria­łu za­ry­bie­nio­we­go.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

  • W 2021 ro­ku wpro­wa­dzi­li­śmy no­wą wer­sję sys­te­mu za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści zgod­nie z nor­mą PN-EN ISO 22000:2018 w za­kre­sie ho­dow­li ryb, w szcze­gól­no­ści kar­pia (cer­ty­fi­kat nr re­je­stra­cyj­ny PL-PNG-078/FSMS/21)

Na­sze suk­ce­sy to re­zul­tat nie tyl­ko wła­ści­wie pro­wa­dzo­nej ho­dow­li, opar­tej na zbo­żach po­cho­dzą­cych z wła­snych upraw, ale tak­że szcze­gól­nych uwa­run­ko­wań śro­do­wi­sko­wych, z któ­rych sły­nie do­li­na Bia­łej Ni­dy. Dwa spo­śród trzech na­szych obiek­tów sta­wo­wych po­łoż­ne są w ob­sza­rze NATURA 2000, wszyst­kie zaś znaj­du­ją się w obrę­bie Włosz­czow­sko-Ję­drze­jow­skie­go Ob­sza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu. Kry­sta­licz­nie czy­sta wo­da i wol­ne od za­nie­czysz­czeń po­wie­trze to pod­sta­wa eko­lo­gicz­ne­go cho­wu ryb pro­wa­dzo­ne­go w na­szym Go­spo­dar­stwie.

Do­dać na­le­ży, że pro­wa­dzo­na przez nas dzia­łal­ność ma nie tyl­ko eko­lo­gicz­ny, ale i tra­dy­cyj­ny cha­rak­ter, sta­no­wiąc kon­ty­nu­ację wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji ho­dow­li ryb na ob­sza­rze dzi­siej­sze­go po­wia­tu ję­drze­jow­skie­go, za­po­cząt­ko­wa­nej w XVI wie­ku przez Mi­ko­ła­ja Re­ja z Na­gło­wic.

Wy­żej przed­sta­wio­ne fak­ty świad­czą na ko­rzyść te­zy, że jest to kon­ty­nu­acja na­der uda­na...

Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2024)